Giúp mình với • Mình có đoạn code này:
  import cv2
  import numpy as np
  from matplotlib import pyplot as plt
  img = cv2.imread('dave.jpg',0)
  laplacian = cv2.Laplacian(img,cv2.CV_64F)
  sobelx = cv2.Sobel(img,cv2.CV_64F,1,0,ksize=5)
  sobely = cv2.Sobel(img,cv2.CV_64F,0,1,ksize=5)
  plt.subplot(2,2,1),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
  plt.title('Original'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
  plt.subplot(2,2,2),plt.imshow(laplacian,cmap = 'gray')
  plt.title('Laplacian'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
  plt.subplot(2,2,3),plt.imshow(sobelx,cmap = 'gray')
  plt.title('Sobel X'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
  plt.subplot(2,2,4),plt.imshow(sobely,cmap = 'gray')
  plt.title('Sobel Y'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
  plt.show()
  Chạy xong báo lỗi:
  C:\Users\0\Anaconda3\python.exe "C:/Users/0/PycharmProjects/Bai tap/123.py"
  OpenCV Error: Assertion failed (dims <= 2 && step[0] > 0) in cv::Mat::locateROI, file D:\Build\OpenCV\opencv-3.3.0\modules\core\src\matrix.cpp, line 981
  Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/0/PycharmProjects/Bai tap/123.py", line 5, in <module>
  laplacian = cv2.Laplacian(img,cv2.CV_64F)
  cv2.error: D:\Build\OpenCV\opencv-3.3.0\modules\core\src\matrix.cpp:981: error: (-215) dims <= 2 && step[0] > 0 in function cv::Mat::locateROI

  Process finished with exit code 1

  Sửa làm thế nào vậy mấy bạn


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.