giúp đỡ em sữa code này lại ạ • mọi người giúp e sữa code này lại cho nó chạy multi client server được không ạ. e sửa mãi mà không được
  ...............................
  from Tkinter import *
  from socket import *
  from threading import *
  from ScrolledText import*
  class Receive():
  def init(self, server, gettext):
  #Thread.init(self)
  self.server = server
  self.gettext = gettext
  while 1:
  try:
  text = self.server.recv(1024)
  if not text: break
  self.gettext.configure(state=NORMAL)
  self.gettext.insert(END,'client >> %s\n'%text)
  self.gettext.configure(state=DISABLED)
  self.gettext.see(END)
  except:
  break
  class App(Thread):
  server = socket()
  server.bind(('localhost', input("Port: ")))
  server.listen(5)
  client,addr = server.accept()
  def init(self, master):
  Thread.init(self)
  frame = Frame(master)
  frame.pack()
  self.gettext = ScrolledText(frame, height=10,width=100, state=NORMAL)
  self.gettext.pack()
  sframe = Frame(frame)
  sframe.pack(anchor='w')
  self.pro = Label(sframe, text="Server>>");
  self.sendtext = Entry(sframe,width=80)
  self.sendtext.focus_set()
  self.sendtext.bind(sequence="<Return>", func=self.Send)
  self.pro.pack(side=LEFT)
  self.sendtext.pack(side=LEFT)
  self.gettext.insert(END,'Welcome to Chat\n')
  self.gettext.configure(state=DISABLED)
  def Send(self, args):
  self.gettext.configure(state=NORMAL)
  text = self.sendtext.get()
  if text=="": text=" "
  self.gettext.insert(END,'Me >> %s \n'%text)
  self.sendtext.delete(0,END)
  self.client.send(text)
  self.sendtext.focus_set()
  self.gettext.configure(state=DISABLED)
  self.gettext.see(END)
  def run(self):
  Receive(self.client, self.gettext)
  root = Tk()
  root.title('Server Chat')
  app = App(root).start()
  root.mainloop()


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.