Hỏi về Unittest+Ci trong python  • Bạn nào từng làm phần này rồi có kinh nghiệm chỉ mình với nhé
    Mình viết unittest cho project nhưng chỉ là basic chưa động tới "CI"
    Mong được chỉ giáo


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.