Hướng dẫn bài bánh sinh nhật trong Python • Xin chào các bạn,mình là người mới biết gì về Python nhưng lại được giao một bài tập vượt quá khả năng của mình,các bạn giúp mình với,cảm ơn nhiều.
  P/s:Nguồn đề: http://coder.thptchuyenlethanhtong.edu.vn/Problem/Details/4542
  Bài tập: Hôm nay là sinh nhật của tỉ phú Bình. Ông nhận được một bàn quà rất nhiều bánh sinh nhật. Vì tỉ phú không có nhiều thời gian nên Bình muốn ăn càng nhiều bánh sinh nhật càng tốt trong T giây.
  Bàn chứa các bánh sinh nhật có thể xem như là đường thẳng dài vô hạn. Mỗi bánh sinh nhật nằm trên đường thẳng này tại tọa độ xi. Ban đầu Bình đứng ở vị trí có tọa độ bằng 0. Để di chuyển từ vị trí ban đầu tới bánh thứ i mất thời gian xi. Để di chuyển từ bánh thứ i sang bánh thứ j mất thời gian |xi - xj|. Bình cần ti thời gian để ăn hết toàn bộ bánh thứ i. Nếu nhiều bánh sinh nhật nằm cùng một vị trí tọa độ thì Bình có thể chọn một vài bánh trong số đó để ăn mà không cần di chuyển từ bánh này sang bánh kia.
  Yêu cầu: Hãy giúp Bình tìm ra được số lượng lớn nhất các bánh sinh nhật mà ông ấy có thể kịp ăn hết trong thời gian T giây.
  Dữ liệu: Vào từ file văn bản ANNICAKE.INP
  Dòng đầu tiên cho hai số nguyên dương n và T ( n ≤ 105, T≤ 109) là số bánh sinh nhật và thời gian cho phép.
  Mỗi dòng trong số n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương xi và ti ( xi, ti ≤ 109) là tọa độ bánh sinh nhật và thời gian cần thiết để Bình ăn hết nó. Các bánh sinh nhật được cho theo thứ tự tọa độ không giảm, nghĩa là với i <j thì xi ≤ xj.
  Kết quả: ghi ra file văn bản ANNICAKE.OUT
  Ghi ra một số duy nhất là số lượng lớn nhất các bánh sinh nhật mà Bình có thể kịp ăn hết trong thời gian T.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.