Help-Cấu hình jenkins cho project python  • Chào mọi người,minh đang tìm hiểu cấu hình jenkins cho python thì gặp lỗi này0_1512373241092_IMG_01122017_140539_0.png
    Khi run file không hiện result của file
    Pro nào biết chỉ mình với ạ,
    Xin cảm ơn


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.