Thắc mắc về hàm nội suy interp trong Python  • Các anh cho em làm phiền tý ạ, em muốn dùng hàm interp trong python để nội suy như trong matlab nhưng khi em nội suy ra python cho kết quả không giống matlab có bác nào biết về hàm này không ạ giúp em với


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.