Kiểm tra quyền truy cập file sử dụng os.access


 • administrators

  Phương thức access() được sử dụng để kiểm tra quyền truy cập vào một file dựa trên uid/gid của user hiện tại. Kết quả trả về True hoặc False.

  Cú pháp: os.access(math,mode)
  path: Đường dẫn tới file
  mode:
  os.F_OK: Kiểm tra sự tồn tại của file
  os.R_OK: Kiểm tra quyền đọc
  os.W_OK: Kiểm tra quyền ghi
  os.X_OK: Kiểm tra quyền thực thi
  Ví dụ:

  #!/usr/local/bin/python2.7
  import os,sys
  # Kiểm tra file testaccess.txt có tồn tại hay không
  test = os.access("testaccess.txt",os.F_OK)
  print "F_OK - File ton tai hay khong: %s" %test
  # Kiểm tra file testaccess.txt có quyền được đọc hay không
  test = os.access("testaccess.txt",os.R_OK)
  print "R_OK - Duoc doc file hay khong: %s" %test
  # Kiểm tra file testaccess.txt có quyền được ghi hay không
  test = os.access("testaccess.txt",os.W_OK)
  print "W_OK - Duoc ghi vao file hay khong: %s" %test
  # Kiểm tra file testaccess.txt có quyền thực thi hay không
  test = os.access("testaccess.txt",os.X_OK)
  print "X_OK - Duoc thuc thi file hay khong %s" %test
  
  

  Do file testaccess.txt chưa được tạo ra nên lần đầu tiên chạy script sẽ output ra như sau:

  mxh@mangxahoi.vn [~]# ./osaccess.py
  F_OK - File ton tai hay khong: False
  R_OK - Duoc doc file hay khong: False
  W_OK - Duoc ghi vao file hay khong: False
  X_OK - Duoc thuc thi file hay khong: False
  

  Tạo file và kiểm tra quyền hiện tại của file

  mxh@mangxahoi.vn [~]# touch testaccess.txt
  mxh@mangxahoi.vn [~]# ll
  -rw-rw-r-- 1 mxh mxh   0 May 5 09:05 testaccess.txt
  

  Kiểm tra lại xem script chạy có đúng không

  mxh@mangxahoi.vn [~]# ./osaccess.py
  F_OK - File ton tai hay khong: True
  R_OK - Duoc doc file hay khong: True
  W_OK - Duoc ghi vao file hay khong: True
  X_OK - Duoc thuc thi file hay khong: False
  
  

  Loại bỏ quyền đọc của file testaccess.txt

  mxh@mangxahoi.vn [~]# chmod 300 testaccess.txt
  mxh@mangxahoi.vn [~]# ll
  --wx------ 1 mxh mxh   0 May 5 09:05 testaccess.txt*
  

  Kiểm tra lại:

  mxh@mangxahoi.vn [~]# cat testaccess.txt
  cat: testaccess.txt: Permission denied
  mxh@mangxahoi.vn [~]# ./osaccess.py
  F_OK - File ton tai hay khong: True
  R_OK - Duoc doc file hay khong: False
  W_OK - Duoc ghi vao file hay khong: True
  X_OK - Duoc thuc thi file hay khong: True
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.