Retrieving a remote machine's IP address


 • administrators

  Đôi khi bạn muốn lấy địa chỉ IP của máy chủ, ví dụ như lookup nhanh từ domain. Trong phần này sẽ giới thiệu một cách đơn giản làm việc đó.
  How to do it:
  Nếu bạn cần biết địa chỉ IP từ một máy chủ từ xa, bạn cần sử dụng các hàm có sẵn trong thư viện, gethostbyname(). Trong trường hợp này, bạn cần lấy từ thông số tên máy chủ.

  Chúng ta cần gọi hàm gethostbyname(). Chúng ta sẽ thử với đoạn mã đơn giản sau:

  #!/usr/bin/python
  import socket
  def get_remote_machine_info():
    remote_host = 'pythonvietnam.info'
    try:
      print "IP address: %s" %socket.gethostbyname(remote_host)
    except socket.error, err_msg:
      print "%s: %s" %(remote_host, err_msg)
  if __name__ == '__main__':
    get_remote_machine_info()
  

  Kết quả sẽ như sau:
  alt text
  Ví dụ, chúng ta thay đổi tham số đầu vào thay cho pythonvietnam.info làm sao cho nó không có thật ví dụ: pythonvietnam.info1. Sau đó chúng ta chạy và thu được kết quả:
  alt text
  có địa chỉ IP nào cho tên miền đó.

  Dịch từ Python Network Programming.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.