Sử dụng Python check máy chủ


 • administrators

  Ngày lạnh, check máy chủ thật là cực hình, tìm giải pháp cho việc này thôi. Anh em tham khảo nhé.

  import paramiko
  import time
   
   
  def disable_paging(remote_conn):
    '''KhanhNN'''
   
    remote_conn.send("terminal length 0\n")
    time.sleep(1)
    output = remote_conn.recv(1000)
    return output
  if __name__ == '__main__':
    ip = '192.168.0.36'
    username = 'khanhnnvn'
    password = '1111111'
    remote_conn_pre = paramiko.SSHClient()
    remote_conn_pre.set_missing_host_key_policy(
      paramiko.AutoAddPolicy())
    remote_conn_pre.connect(ip, username=username, password=password, look_for_keys=False, allow_agent=False)
    print "SSH connection established to %s" % ip
    remote_conn = remote_conn_pre.invoke_shell()
    print "Interactive SSH session established"
    output = remote_conn.recv(1000)
    print output
    disable_paging(remote_conn)
    remote_conn.send("\n")
    remote_conn.send("df -h\n")
    remote_conn.send("service --status-all | grep running\n")
    time.sleep(2)
    output = remote_conn.recv(5000)
    print output
  

  Sau khi chạy ta có thông tin như sau:
  alt text
  Chúc các bạn thành công.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.