Hướng dẫn kết nối với MSSQL sử dụng Python


 • administrators

  Bước 1: Bạn cần download gói cài đặt cần thiết tại: Tôi đã thử nghiệm thành công với Python 2.7.1
  http://code.google.com/p/pyodbc/

  Bước 2: Bạn phải khai báo chuỗi kết nối

  con = pyodbc.connect('DRIVER={SQL Server};SERVER=Prod1\SQL2008R2;DATABASE=SDE;UID=sa;PWD=sa')
  

  Nếu bạn dùng xác thực của Windows thì khai báo sẽ là:

  con = pyodbc.connect('Trusted_Connection=yes', driver = '{SQL Server}',server = ‘Prod1\SQL2008R2 ‘, database = ‘SDE')
  

  Bước 3: Khai báo một biến

  cur = con.cursor()
  

  Bước 4: Tạo câu lệnh truy vấn:

  querystring = "select * into ParcelsA from ParcelsB"
  

  Bước 5: Kết thúc

  cur.execute(querystring)
  con.commit()
  

  Chúc bạn thành công. • cái này chỉ cần chạy lệnh install pyodbc thôi ạ, có cần phải config gì nữa ko a.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.