Chương trình gửi sms qua USB sử dụng Python


 • administrators

  • Thư viện cần cài đặt:
  • PySerial
  • Chú ý:
  • Cài đặt driver cho USB 3G.
  • Xem thông tin về cổng com của USB 3G.
  • Đoạn mã như sau:
  import serial
  import time
  def Sending(message, sender):
    SerialPort = serial.Serial("COM15",9200)
    SerialPort.write('AT+CMGF=1\r')
    time.sleep(1)
    SerialPort.write('AT+CMGS="'+sender+'"\r\n')
    time.sleep(1)
    SerialPort.write(message+"\x1A")
    time.sleep(1)
    print 'message sent'
    SerialPort.close()
  x = raw_input("Ban hay nhap so: \n")
  y = raw_input("Ban hay nhap tin nhan: \n")
   
  Sending(y,x)
  
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.