MD5 checker using python


 • administrators

  Ví dụ về MD5 với Python

  #!/usr/bin/python
   
  import hashlib
  import sys
  import optparse
  import os
  import threading
  import time
   
  class HashFile(threading.Thread):
    def __init__(self, fname, hash_type):
      super(HashFile, self).__init__()
      self.fname = fname
      self.hash_type = hash_type
      self.result = None
    def run(self):
      self.result = self.hash_file().hexdigest()
   
    def hash_file(self):
      BLOCKSIZE = 65536
      hasher = getattr(hashlib, self.hash_type)()
      with open(self.fname, 'rb') as fin:
        buf = fin.read(BLOCKSIZE)
        while len(buf) > 0:
          hasher.update(buf)
          buf = fin.read(BLOCKSIZE)
      return hasher
   
   
   
  def get_argv():
    parser = optparse.OptionParser()
    parser.add_option('-f', '--file', dest='fin', help="File check")
    parser.add_option('-t', '--type', dest='hash_type',
             type="string", default='md5', help="Hash type")
    parser.add_option('-c', '--checksum', dest='checksum', help='checksum')
    return parser.parse_args()
   
   
  def main():
    HASH = ('md5', 'sha1', 'sha224', 'sha256', 'sha512', 'sha384')
    start = time.time()
   
    (options, args) = get_argv()
    fname = os.path.abspath(options.fin)
    hash_type = options.hash_type
    checksum = options.checksum
   
    if not os.path.exists(fname):
      print "File %s don't exists!" % fname
      sys.exit(0)
    if hash_type not in HASH:
      print 'Support hash type: md5, sha1, sha224, sha256, sha512, sha384'
      sys.exit(0)
   
    hash_file = HashFile(fname, hash_type)
   
    print 'Checking for %s ...' % (fname)
    hash_file.start()
    hash_file.join()
    result = hash_file.result
    end = time.time()
    print "Hash sum: ", result
    print "Result: ", result == checksum
    print "Checking time: %.2fs" % (end-start)
   
   
  if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.