#HELP Pure/Impure Function  • Chào các bác hôm nay cho em hỏi về Pure/Impure Function tại trong quá trình học em có được nghe qua 2 cái đó, em lên google search nhiều nguồn nhưng mỗi nguồn đọc có vẻ khó hiểu mông lung quá. Mong các bác có thể giúp em thông não về vấn đề đó với và nó có ứng dụng gì hay không? Thank nhiều ạ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.