Pandas in Python  • Xin chào các anh chị em trên diễn đàn.
    Hôm nay mạo mụi :) cho em hỏi một câu là:
    Pandas trong python ứng dụng để làm gì?(thực tế).
    Em học qua mà cũng không hiểu nó dùng để làm gì ngoài thực tế nữa.
    Mong được chỉ giáo. Cảm ơn <3


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.