Newbie - hiển thị tiếng việt trên powershell  • Mình mới bắt đầu học python theo quyển pythonthehardway, trong sách tác giả có nói rằng khi thêm vào đâu trang code # -- coding=utf8 --, thì có thể hiển thị được các kí tự tiếng việt. Nhưng mình chạy code python trong powershell thì nó chỉ hiện ra các ô vuông hoặc dấu hỏi. Vậy có cách nào có thể hiển thị các ký tự tiếng việt trên powershell không, mong các bậc tiền bối cao nhân giải đáp ^.^


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.