Kết nối Python với MSSQL Server sử dụng pymssql


 • administrators

  Bạn hãy chắc chắn các thư viện như sau:

  Cython>=0.15.1 (I'm using Cython-0.16)
  python-dev
  

  Bạn thực hiện cài đặt các thư viện, tôi làm việc với Ubuntu thì cách làm như sau:

  sudo apt-get install python-setuptools
  sudo easy_install pymssql-2.0.0b1_dev_20111018-py2.7-linux-x86_64.egg
  

  Sau khi cài đặt xong, tôi thực hiện kết nối bằng đoạn code sau:

  import pymssql
  conn = pymssql.connect(host='my_host',
    user='my_user', password='secret!', database='my_db')
  cur = conn.cursor()
   
  cur.execute('SELECT * FROM my_table')
  row = cur.fetchone()
  while row:
    print "%s, %s" % (row[0], row[1])
    row = cur.fetchone()
   
  conn.close()
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.