Giúp đỡ về học python • Chào,
  Mình mới trở lại dev mong các bác giúp đỡ. Mình có vài câu hỏi là:

  1 - Có thể có nhiều inclusion_tag cho 1 trang không?
  2 - Mình có 1 hàm đơn giản là lấy con của 1 category

  def getChild(categoryChild ,title = 'Fashion'):
     conn = sqlite3.connect('db.sqlite3')
     cursor = conn.cursor()
    sql = "câu lệnh sql"
    category = cursor.execute(sql)
    print(category.fetchall())
   return {'catChild':category.fetchall()}
  

  Mình đã lấy ra được, nhưng không biết thể hiện bên HTML thế nào! Nếu có ai giúp đỡ, không hiểu bài viết thì teamviewer hướng dẫn cũng được ạ. (Mình dùng eclipse)

  Cảm ơn.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.