code mã hóa enigma trên python • em có xem video này: https://www.youtube.com/watch?v=6Z231g2NmrI nhưng không có file code đi kèm nên em code lại như trên video, nhưng vì không nhìn được hết code nên chạy theo thì bị lỗi mong mọi người chỉ giúp em, em mới học thôi ạ.

  import string
  
  rotor1 = list(string.ascii_lowercase)
  rotor2 = list(string.ascii_lowercase)
  rotor3 = list(string.ascii_lowercase)
  key = list(string.ascii_lowercase)
  values = ['b','w','d','c','f','e','h','g','j','i','l','k','n','p','o','q','']
  
  def initial_rotor_settings():
    global rotor15
    global rotor25
    global rotor35
    combo1 = ["d","m","t","w","s","i","l","r","u","y","q","n","k","f","e","j","c",""]
    combo2 = ["h","q","z","g","p","j","t","m","o","b","l","n","c","i","f","d","y",""]
    combo3 = ["u","q","n","t","l","s","z","f","m","r","e","h","d","p","x","k","i",""]
  
    while True:
      x = input("How would you like to arrange the 3 rotor? Rotors are numbered 1-3 and each munber may only used once. Enter here: ")
      if len(x) != 3:
        print("Error. %s is invalid. There must be exactly 3 digits." %x)
  
      if len(x) != len(set(x)):
        print("Error. %s is invalid. Each of the 3 digits may only be used once" %x)
  
      if ord(list(x)[0]) < 49 or ord(list(x)[0]) > 51 or ord(list(x)[1]) < 49 or ord(list(x)[1]) > 51 or ord(list(x)[2]) < 49 or ord(list(x)[2]) > 51:
        print("Error. %s is invalid. There must be exactly 3 digits." %x)
  
      if x== "123":
        rotor15 = rotor1
        rotor25 = rotor2
        rotor35 = rotor3
  
      if x== "132":
        rotor15 = rotor1
        rotor25 = rotor3
        rotor35 = rotor2
  
      if x== "213":
        rotor15 = rotor2
        rotor25 = rotor1
        rotor35 = rotor3
  
      if x== "231":
        rotor15 = rotor2
        rotor25 = rotor3
        rotor35 = rotor1
  
      if x== "312":
        rotor15 = rotor3
        rotor25 = rotor1
        rotor35 = rotor2
  
      if x== "321":
        rotor15 = rotor3
        rotor25 = rotor2
        rotor35 = rotor1
  
  def switchboard():
    postvalue = 0
    postkeynumber = 0
    while True:
      x = input("Enter 'yes' if you would like to make a change to the switchboard, or enter 'no' if you would like to keep it as is. Enter here: ")
      answer_list = list(x)
      if answer_list[0] == 'y':
        while True:
          y = input("What letter would you like to change? Enter here: ")
          if len(y) == 1 and ord(y) >= 97 and ord(y) <= 122:
            keychange = y
            while True:
              z = input("What letter would you like to assign to this letter? Enter here: ")
              if z == keychange : 
                print("Error. %s is invalid. You cannot assign a letter")
              if len(z) == 1 and ord(z) >= 97 and ord(z) <= 122 and z != 0:
                valuechange = z
                for i in range(0,26):
                  if values[i] == valuechange:
                    postkeynumber = i
  
                for k in range(0,26):
                  if keys[k] == keychange:
                    postvalue = values[k]
                    values[k] = valuechange
                    values[postkeynumber] = postvalue
                print("Your new switchboard includes " + keychange + "- kjah")
                while True:
                  answer = input("Would you like make another change ")
                  if answer[0] == 'n':
                    return
                  if answer[0] == 'y':
                    switchboard()
                    return
                  else:
                    print("Error. Please enter 'yes' or 'no'.")
              else:
                print("Error. You must enter a single letter.")
          else:
            print("Error. You must enter a single letter. ")
      if answer_list[0] == 'n':
        return
      else:
        print("Error. The first letter must be 'y' for 'yes' or 'n' for 'no'")
  
  def spin_rotor(rotor, number):
    i = 1
    while i <= number:
      rotor.insert(0, rotor.pop())
      i += 1
  
  def assign_key():
    while True:
      x = input("Please enter your 3 letter key using only lowercase letters from")
      key = x
      key_list = list(x)
      if len(list(x)) != 3:
        print("Error. %s is invalid. The key must only contain 3 letters." %x)
      if ord(key_list[0]) >= 97 and ord(key_list[0]) <= 122 and ord(key_list[1]) >= 97 and ord(key_list[1]) <= 122 and ord(key_list[2]) >= 97 and ord(key_list[2]) <= 122:
        spin_rotor(rotor15, 123 - ord(key_list[0]))
        spin_rotor(rotor25, 123 - ord(key_list[1]))
        spin_rotor(rotor35, 123 - ord(key_list[2]))
        break
  
      else:
        print("Error. %s is invalid. The key must only contain lowercase letter" %x)
  
  def spin_rotors(number):
    spin_rotor(rotor15, 1)
    if number / 26 == 1:
      spin_rotor(rotor25, 1)
    if number / 676 == 1:
      spin_rotor(rotor35, 1)
  
  def reflect(letter_index):
    for m in range(0,26):
      if rotor35[letter_index] == rotor3[m]:
        for n in range (0,26):
          if rotor25[m] == rotor2[n]:
            for o in range(0,26):
              if rotor15[n] == rotor1[o]:
                for p in range(0,26):
                  if rotor1[o] == values[p]:
                    modified_phrase.append(key[p])
  def run_through_rotors_with(letter_index):
    for switchkeynumber in range(0,26):
      if text_list[letter_index] == keys[switchkeynumber]:
        for i in range(0,26):
          if values[switchkeynumber] == rotor[i]:
            for j in range (0,26):
              if rotor1[i] == rotor15[j]:
                for k in range(0,26):
                  if rotor2[j] == rotor25[k]:
                    for l in range(0,26):
                      if rotor3[k] == rotor35[l]:
                        if (l+1) % 2 == 1:
                          reflect(l +1)
                        else:
                          reflect(l - 1)
  
  def modify_message():
    global modified_phrase
    global text_list
    modified_phrase = []
    global rotor_spin_counter
    rotor_spin_counter = 0
    x = input("Please enter your message. Numbers and simple punctuation and upp")
    text_list = list(x)
    len_text_list = len(text_list)
    for item in range(0, len_text_list):
      if ord(text_list[item]) < 97 and ord(text_list[item]) > 122:
        modified_phrase.append(text_list[item])
      if ord(text_list[item]) >= 97 and ord(text_list[item]) <= 122:
        rotor_spin_counter += 1
        spin_rotors(rotor_spin_counter)
        run_through_rotors_with(item)
    if len(modified_phrase) > len(text_list):
      modified_phrase.pop()
    phrase = "" .join(modified_phrase)
    print("Here is your message:" + phrase)
    print("Enter enigmamachine() to play again. You decypt your by ent")
  
  def enigmamachine():
    print("Chào Mừng!!!")
    initial_rotor_settings()
    switchboard()
    assign_key()
    modify_message()
  
  enigmamachine()
  

 • administrators

  Lỗi gì em? • nó bị lặp lại ạ

  Chào Mừng!!!
  How would you like to arrange the 3 rotor? Rotors are numbered 1-3 and each munber may only used once. Enter here: 213
  How would you like to arrange the 3 rotor? Rotors are numbered 1-3 and each munber may only used once. Enter here:
  

  sau đấy em chưa chạy được nữa nên không biết có lỗi gì nữa không


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.