Send mail using smtplib • Mình đọc một bài trên mạng về send mail by python using smtplib.

  ///////////////////smtpd_senddata.py////////////////
  import smtplib
  import email.utils
  from email.mime.text import MIMEText

  Create the message

  msg = """From: From Person from@fromdomain.com
  To: To Person to@todomain.com
  Subject: SMTP e-mail test

  This is a test e-mail message.
  """

  server = smtplib.SMTP('127.0.0.1', 1025)
  #server.set_debuglevel(True) # show communication with the server
  try:
  server.sendmail('senduser@gmail.com',['receiveuser@gmail.com'],msg)
  print "Gui mail thanh cong!"
  finally:
  server.quit()
  ////////////////////smtpd_custom.py/////////////////
  import smtpd
  import asyncore

  class CustomSMTPServer(smtpd.SMTPServer):

  def process_message(self, peer, mailfrom, rcpttos, data):
    print 'Receiving message from:', peer
    print 'Message addressed from:', mailfrom
    print 'Message addressed to :', rcpttos
    print 'Message length    :', len(data)
    return
  

  server = CustomSMTPServer(('127.0.0.1', 1025), None)

  asyncore.loop()

  Mình chạy thì ok nhưng vào check mail thì ko thấy nhận được mail nào cả.
  Nhờ mọi người support mình với. Cảm ơn mọi người nhiều.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.