Cần giúp đỡ • Chào mọi người em là người mới nên có sai sót gì mọi người bỏ qua nhé.
  Hiện em đang học python và em có viết một từ điển cho vui nhưng chạy trên Sublime và Pycharm đều chạy nhưng không hiện gì nên mong mọi người giúp đỡ

  Code em viết:

  data = {
  'Son': 'con trai',
  'love': 'yeu'

  }

  def show_menu():
  print(" Chuong trinh tu dien")
  print(" 1.Them tu ")
  print("2.Xoa tu ")
  print("3.Tim tu")
  print("4.Xem tat ca ")
  print(" An 0 de thoat chuong trinh")
  print("----------------------------")

  def Themtu():
  word = input("tu moi: ")
  mean = input("nghia la: ")
  data[word] = mean
  print(" Da them tu moi")

  def Xoatu():
  word =input("Nhap tu can xoa: ")
  if word in data:
  del data[word]
  else:
  print("ko co tu do trong tu dien")

  def Timtu():
  word = input("Nhap tu: ")
  if word in data:
  print("Tim thay: [%s:%s]" %(word,data[word]) )
  else:
  print("Khong tim thay tu ")

  def Xemhet():
  for word, mean in data.items():
  print("[%s:%s]" %(word,mean))

  show_menu()
  choice = int(input("Chon chu nang cua ban: "))
  while choice != 0:
  if choice == 0:
  break

  elif choice == 1:
    Themtu()
  
  elif choice == 2:
    Xoatu()
  
  elif choice == 3:
    Timtu()
  
  elif choice == 4:
    Xemhet()
  

  else:
  print(" Khong co su lua chon nay")

  choice = int(input("Chon chu nang cua ban:"))

  em cảm ơn ạ


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.