Thư viện nhận dạng giọng nói • mn cho e hỏi : chương trình chuyển giọng nói thành văn bản , e đã đọc qua nhiều tài liệu , nhưng vẫn không chạy đc , e nghĩ do không nhận micro , có cách nào không ak , thanks
  0_1533099446798_Untitled.png
  đây là code ạ :
  import speech_recognition
  speech_identifier = speech_recognition.Recognizer()

  def phrase():

    with speech_recognition.Microphone(device_index=1) as source:
        speech_identifier.adjust_for_ambient_noise(source)
        audio = speech_identifier.listen(source)
    
    try:
        return speech_identifier.recognize_google(audio , language = 'vi-VN')
    except :
        print("I'm waiting for your command")
    
    return " "
  

  while 1:
  str=phrase()
  #say(str)
  print (str)


 • administrators

  @nguyễn-văn-cường đã nói trong Thư viện nhận dạng giọng nói:

  import speech_recognition
  speech_identifier = speech_recognition.Recognizer()
  def phrase():
  with speech_recognition.Microphone(device_index=1) as source:
  speech_identifier.adjust_for_ambient_noise(source)
  audio = speech_identifier.listen(source)

  try:
      return speech_identifier.recognize_google(audio , language = 'vi-VN')
  except :
      print("I'm waiting for your command")
  
  return " "
  

  while 1:
  str=phrase()
  #say(str)
  print (str)

  Chào bạn,
  Chương trình chạy ngon lành bạn nhé.
  http://prntscr.com/kdmtsw • @khanhnnvn , uk cảm ơn ban , mình cũng vừa chạy đc , nhưng có cách nào để cải thiện tốc độ không vậy , việc xử lí khá lâu , nếu được thì có thư viện hay api nào nhanh hơn k ạ, thanks


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.