Gọi file html trong django  • hi mọi người,

    mình mới tìm hiểu django, các bạn cho mình hỏi làm thế nào để gọi ra file html được ạ. Mình làm theo video hướng dẫn trên mạng nhưng cũng k chạy dc.![alt text](2_1534565401244_Screenshot (17).png 1_1534565401243_Screenshot (16).png 0_1534565401236_Screenshot (15).png )

    Mong mọi người giúp đỡ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.