Hà Nội - Tìm team python có kinh nghiệm • Dự án kéo dài 6 tháng từ khách hàng Nhật Bản . Budget khoảng 350.000.000VND. Mong tìm đc các siêu nhân để có thể hợp tác lâu dài

  Yêu cầu :

  • Programing: Python

  • Framework : Django

  Liên hệ :

  Lê Văn Quân


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.