Cần giúp đỡ cách đóng gói một file source code .py !  • Em đang có 1 source code python, em giờ đang muốn đóng gói chuyển sang file exe để dấu mã nguồn của mình cho người sử dụng không thấy, vậy anh chi trong group có ai biết không ạ, giúp em với !!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.