a/chị nào giải thích vì sao lại bị thế này với ạ, e mới tìm hiểu về django ạ !!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.