Chương trình Python xuất bản ra cho người dùng kiểu gì  • Xin chào mọi người. Mình là newbie đối với Python. Ngôn ngữ chính của mình là VB6, VB.NET, C# và giờ mình bắt đầu học Python nên mình đưa ra những câu hỏi này nếu thấy vớ vẩn quá thì các bạn cũng thông cảm.

    1. Trước đây sau khi viết xong chương trình thì mình sẽ đóng gói thành bộ cài và cung cấp cho khách hàng. Khách hàng chỉ cần cài đặt rồi sử dụng. Giờ đối với Python thì có thể làm kiểu đấy được không hay phải cài đủ thứ: Python2/3, các bộ thư viện sử dụng,... để có thể chạy được chương trình.

    2. Khi sử dụng các ngôn ngữ của Visual Studio thì bao giờ hoàn thành xong chương trình mình sẽ biên dịch ra file exe. Nay đối với Python mình muốn cấp bản chạy cho khách hàng thì làm kiểu gì. Nếu cấp file .py thì khách hàng có thể tọc mạch gi sửa file code.

    3. Theo mình biết thì Python chủ yếu là sử dụng dạng script. Vậy nếu mình muốn viết một dạng chương trình hoàn thiện như các ngôn ngữ trong bộ VS thì có được không. Nếu không được thì có nên viết chương trình bằng VS rồi gọi các script Python ra dùng không (nghe không ổn lắm).

    Chân thành cảm ơn!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.