Tạo mutilplayer chess trên django channel  • như tiêu đề, mình đang định tạo web game chess nhưng vấn đề mình bị vướng bận là tạo kênh realtime như thế nào? mình có đọc tạo các chatbox bằng django channel nhưng mình vẫn không thế tạo được game. Có bạn nào giúp mình với


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.