[Atom Text Editor] ký tự nháy đơn và nháy kép  • Hi ae, mình đang dùng ATOM để viết code thì có một số vấn đề sau:

    1. Nếu tắt UNIKEY thì mình nhấn 2 lần nút nháy đơn (hoặc nháy kép) thì cho ra 2 dấu nháy đơn ( hoặc nháy kép). Nhấn 1 lần không ra ký tự nào hết.
    2. Nếu mở UNIKEY thì mình nhấn 1 lần nút nháy đơn (hoặc nháy kép) thì cho ra 2 dấu nháy đơn (hoặc nháy kép), và con trỏ chuột đặt chính giữa 2 dấu này.
      Điều này hơi bất tiện, mình muốn nhấn 1 lần thì cho ra 1 dấu thì ntn? Nhờ ae giúp với. Mình mới mày mò viết code nên chưa biết cách xử lý :)). Mình dùng Mac Air chạy win 10 (song song).

Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.