Thắc mắc về Python-docx • Em có một vài thắc mắc mong mọi người giải thích giúp em:
  Vấn đề chính: Làm thế nào để lấy được vị trí của hình ảnh trong file docx để có thể chèn ảnh vào vị trí ấy ở một file khác. Mọi người chỉ em hướng để copy toàn bộ inline shapes trong một file và dán vào một file khác được không.
  Vấn đề phụ: Mong mọi người giải đáp giúp em dòng lệnh sau:
  blip = pic._inline.graphic.graphicData.pic.blipFill.blip
  rId = blip.embed
  document_part = doc.part
  image_part = document_part.related_parts[rId]
  image_bytes = image_part.blob


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.