:V cho em hỏi sao lỗi vậy :V? • def loop():
  for x in range(0,10):
  for i in range(x,10):
  print(i,end = "")
  print('')
  def K():
  print('25')
  def tổng(a,b):
  print('Tổng 2 số là:'+str(a+b))
  return a,b
  if name== 'main':
  c = int(input())
  d = int(input())
  tong = c + d
  print('Tổng c và d là:%i'%(tong)
  loop()

  nó ghi lỗi loop() là invalid syntax ? • def loop():
  for x in range(0,10):
  for i in range(x,10):
  print(i,end = "")
  print('')
  def K():
  print('25')
  def tong(a,b):
  print('Tổng 2 số là:'+str(a+b))
  return a,b
  if name== 'main':
  c = int(input())
  d = int(input())
  tong = c + d
  print('Tổng c và d là:%i'%(tong))

  loop()
  #bạn để loop() các dòng cuối cùng của funtion cuối 1 dòng và không thụt lề


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.