:V cho em hỏi sao lỗi vậy :V? • def loop():
  for x in range(0,10):
  for i in range(x,10):
  print(i,end = "")
  print('')
  def K():
  print('25')
  def tổng(a,b):
  print('Tổng 2 số là:'+str(a+b))
  return a,b
  if name== 'main':
  c = int(input())
  d = int(input())
  tong = c + d
  print('Tổng c và d là:%i'%(tong)
  loop()

  nó ghi lỗi loop() là invalid syntax ? • def loop():
  for x in range(0,10):
  for i in range(x,10):
  print(i,end = "")
  print('')
  def K():
  print('25')
  def tong(a,b):
  print('Tổng 2 số là:'+str(a+b))
  return a,b
  if name== 'main':
  c = int(input())
  d = int(input())
  tong = c + d
  print('Tổng c và d là:%i'%(tong))

  loop()
  #bạn để loop() các dòng cuối cùng của funtion cuối 1 dòng và không thụt lề


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.