Xin giúp đỡ lỗi cài đặt mysql-python ạ • Microsoft Windows [Version 10.0.17763.195]
  (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  C:\Users\VCTrung>py -m pip install mysql-python
  Collecting mysql-python
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a5/e9/51b544da85a36a68debe7a7091f068d802fc515a3a202652828c73453cad/MySQL-python-1.2.5.zip
  Installing collected packages: mysql-python
  Running setup.py install for mysql-python ... error
  Complete output from command C:\Python27\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='c:\users\vctrung\appdata\local\temp\pip-install-cy2_g9\mysql-python\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record c:\users\vctrung\appdata\local\temp\pip-record-dadbwr\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
  running install
  running build
  running build_py
  creating build
  creating build\lib.win-amd64-2.7
  copying mysql_exceptions.py -> build\lib.win-amd64-2.7
  creating build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb
  copying MySQLdb_init
  .py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb
  copying MySQLdb\converters.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb
  copying MySQLdb\connections.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb
  copying MySQLdb\cursors.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb
  copying MySQLdb\release.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb
  copying MySQLdb\times.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb
  creating build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  copying MySQLdb\constants_init_.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  copying MySQLdb\constants\CR.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  copying MySQLdb\constants\FIELD_TYPE.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  copying MySQLdb\constants\ER.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  copying MySQLdb\constants\FLAG.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  copying MySQLdb\constants\REFRESH.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  copying MySQLdb\constants\CLIENT.py -> build\lib.win-amd64-2.7\MySQLdb\constants
  running build_ext
  building 'mysql' extension
  creating build\temp.win-amd64-2.7
  creating build\temp.win-amd64-2.7\Release
  C:\Users\VCTrung\AppData\Local\Programs\Common\Microsoft\Visual C++ for Python\9.0\VC\Bin\amd64\cl.exe /c /nologo /Ox /MD /W3 /GS- /DNDEBUG -Dversion_info=(1,2,5,'final',1) -D__version
  _=1.2.5 "-IC:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Connector C 6.0.2\include" -IC:\Python27\include -IC:\Python27\PC /Tc_mysql.c /Fobuild\temp.win-amd64-2.7\Release_mysql.obj /Zl
  _mysql.c
  _mysql.c(42) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'config-win.h': No such file or directory
  error: command 'C:\Users\VCTrung\AppData\Local\Programs\Common\Microsoft\Visual C++ for Python\9.0\VC\Bin\amd64\cl.exe' failed with exit status 2

  ----------------------------------------
  

  Command "C:\Python27\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='c:\users\vctrung\appdata\local\temp\pip-install-cy2_g9\mysql-python\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record c:\users\vctrung\appdata\local\temp\pip-record-dadbwr\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in c:\users\vctrung\appdata\local\temp\pip-install-cy2_g9\mysql-python\

  C:\Users\VCTrung>


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.