Xin mọi người giúp đỡ với ạ!😢😢😢  • Em xin sự giúp đỡ của mọi người với ạ? Làm thế nào có thể tải một file từ một ftp server xuống màn hình desktop bằng python ạ?


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.