[Python] Tính số lần xuất hiện của một từ theo từng khối (bắt đầu và kết thúc bằng một từ cho trước) • Chào cả nhà,

  Mình có file text lớn có cấu trúc như sau:

  Begin route Location 1 - 247

  1: Start at Location 1

  2: Go north on hÎm 212 nguyÔn h÷u c¶nh. xi m¨ng Drive 32.2 m

  3: Bear left to stay on hÎm 212 nguyÔn h÷u c¶nh. xi m¨ng Drive 4.1 m

  4: Finish at 247

  Driving distance: 36.3 m

  End of route Location 1 - 247

  Begin route Location 20808 - 179

  1: Start at Location 20808

  2: Go east on HÎm. xi m¨ng Drive 25.0 m

  3: Turn left to stay on HÎm. xi m¨ng Drive 22.6 m

  4: Turn right to stay on HÎm. xi m¨ng Drive 56.2 m

  5: Bear right to stay on HÎm. xi m¨ng Drive 12.9 m

  6: Finish at 179

  Driving distance: 116.7 m

  End of route Location 20808 - 179
  ....
  Begin .....

  ....
  End ....

  Mình muốn tính số lần xuất hiện của chữ "Turn" trong từng khối "Begin" và "End" bằng Python và xuất thành một file txt hoặc csv. Kết quả dạng như sau với 3 cột:
  Begin | End | COUNT
  1 | 247 | 0
  20808 | 179 | 2
  ........... | ...... | ...

  Rất mong cả nhà giúp đỡ.
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều! • Bạn nên làm trước, sau đó thắc mắc chỗ nào thì mới đem lên hỏi chứ. Như này thì khác gì đi nhờ giải hộ.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.