Có ai lập trình hướng đối tượng Python hỗ trợ mình với!  • mình cũng đang nghiên cứ để tạo web quản lý công việc mà không biết bắt đầu từ đâu? sơ đồ cấu trúc cây thì vẽ rồi lập trình theo hướng đối tượng thì mình bắt đầu từ đâu? cao nhân chỉ giáo với!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.