Cài đặt Django sử dụng MySQL trên Ubuntu


 • administrators

  Trong quá trình cài đặt của mình trên Ubuntu, sau cả ngày vất vả gặp lỗi tùm lum, cuối cùng cũng thành công, và xin post lại chia sẻ cho anh em các bước cài như sau:
  Lưu ý: Đảm bảo ubuntu của bạn phải thông internet

  Bước 1: Cài python
  $ sudo apt-get install python
  Kiểm tra:
  $ python -v
  Kết quả: Hiển thị version và dấu nhắc >>> là thành công

  Bước 2: Cài đặt Django
  Django là một tập hợp các thư viện dành cho phát triển ứng dụng Web được viết hoàn toàn bằng python.

  • Trước hết ta cài tool "python-setuptools" để có thể dùng gói "easy_install"
  $ sudo apt-get install python-setuptools
  $ sudo easy_install pip 
  $ sudo pip install Django 
  
  • OK, ta test thử:
  $ python
  >>>import django 
  >>>django.VERSION 
  

  Nếu không gặp bất cứ lỗi gì là OK

  Bước 3: Cài đặt MySQL, MySQLdb (tức là gói MySQL-python)

  $ sudo apt-get install mysql-server 
  Ta test kiểm tra thử: ta gõ:
  $ mysql
  mysql> show databases;
  Nếu hiện ra 2 CSDL mặc định là OK, thành công
  

  Bước 4: Cài đặt MySQLdb (tức là gói MySQL-python)

  $ sudo pip install mysql-python 
  

  Ta test kiểm tra thử:

  >>> import MYSQLdb
  >>>
  

  Nếu không xuất hiện bất cứ lỗi nào, nghĩa là cài đặt thành công

  Bước 5: Test thử xây dựng một project đầu tiên

  - $ mkdir Test1
  - $ cd Test1
  - ~Test1# django-admin.py startproject mysite 
  - ~Test1# cd mysite
  - ~Test1/mysite # python manage.py runserver
  

  Nếu kết quả hiển thị:

  Validating models...
  
  0 errors found
  May 25, 2013 - 15:50:53
  Django version 1.5, using settings 'mysite.settings'
  Development server is running at http://127.0.0.1:8000/
  Quit the server with CONTROL-C
  

  -->ok
  Bây giờ, chạy địa chỉ http://127.0.0.1:8000/ Nếu thấy chữ successful coi nhu ok. • Anh ơi. Hướng dẫn cài đặt bằng virtualenv đi anh. :D H cũng ít người dùng apt-get rồi mà


 • administrators

  @Anh-Le : Đây là bài cũ, chuyển từ forum cũ sang. Bạn chờ tiếp nhé. • Anh ơi , bước 3 em cài không có lỗi gì nhưng gõ lệnh mysql thì báo "ERROR 1045 (28000): Access denied for user '...'@'localhost' (using password: NO) " .
  Em thử cả root nhưng cũng vậy ạ.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.