Mình muốn hỏi về sử dụng ReGex trong dictionary • Chào mọi người!
  Mình có một lỗi này nhưng sửa mãi không được. Mong các cao thủ hảo thủ có thể giúp đỡ mình!!
  Log của mình có dạng sau:
  my_log:
  Received block blk_-967145856473901804 of size 67108864 from /10.250.6.191
  Received block blk_8408125361497769001 of size 67108864 from /10.251.70.211
  Received block blk_-1614641487214609125 of size 67108864 from /10.251.193.175

  Dictionary của mình có dạng:
  key_log = { "Receiving block (.) src: (.) dest: (.*)": 5}
  Khi mình chạy code là:
  for line in log_file_name:
  log_id = key_log[my_log]
  print (log_id)
  Thì nó không hoạt động
  mong các cao thủ giúp em ạ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.