Điều khiển DC với xử lý ảnh  • Chào các anh chị!
    Em đang thực hiện đồ án phân loại sản phẩm sử dụng Raspberry, xử lý ảnh và điều khiển dc DC. Phần Color Detection em gần như hoàn thành, nhưng em hơi rối chỗ làm sao kết hợp điều khiển Dc với những điều kiện phân loại màu như trên. Mong anh chị có thể hint em vài hướng ạ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.