Học python  • Có anh chị nào có sách hoạc biết hoc python trên mạng thế nào không gửi e xin link với ạ.e không biết gì về code nhưng thấy nói python dễ học hơn các ngôn ngữ khác.mong anh chị giúp đỡ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.