Django truy vấn dữ liệu database mysql or Oracle thông qua procedure  • Kết nối và thực thi procedure django bằng procedure chứ không dùng ORM có sẵn vì ORM khó thực hiện khi database phức tạp và khá chậm vì phải covert ORM sang sql để thực thi truy vấn...Mong người cùng chung chí hướng chia sẻ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.