Code python tìm kiếm từ khóa ( nội dung ) trong các tập tin • Đoạn code tìm kiếm từ khóa hay nội dung trong các dạng tập tin :))) #tuanmerino

  #code by tuanmerino
  import mmap
  import os
  import glob
  
  
  
  def find ():
  	while 1:
  		try:
  			d=0
  			tf=raw_input('Dang tap tin: ')
  			a= glob.glob("*."+tf+"")
  			data=raw_input('Du lieu tim kiem: ')
  
  			for i in xrange(len(a)):
  				randomfile=a[i]
  				f = open(randomfile)
  				s = mmap.mmap(f.fileno(), 0, access=mmap.ACCESS_READ)
  				if s.find(data) != -1:
  					d=d+1
  					print 'Da tim kiem thay du lieu '+ '('+data+')'' trong '+str(randomfile)
  					
  				else:
  					print 'Khong tim thay du lieu '+'('+data+')'+' trong '+str(randomfile)
  			print str(a)+'Tim thay '+str(d)+' ket qua'		
  		except:
  			pass
  find().start()
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.