Code python luyện kĩ năng giải toán dành cho học sinh cấp 1  • Code vì lười giao bài tập cho thằng em :))

    
    #code by tuanmerino
    import random
    import time
    cacdau=("+","-","x",":")
    def bt():
        while 1:
    		try:	
    			dung=0
    			sai=0
    			i=1
    			tl=0
    			print'Chuong trinh luyen toan - mathtest.v1 by TuanMerino'
    			print'let\'s go'
    			socau=int(input('So cau: '))
    			for i in xrange(1,socau+1):
    				if 1:
    					dau=random.choice(cacdau)
    				if (dau=="x"):
    					a=random.randint(10,100)
    					b=random.randint(1,10)
    					kq=a*b	
    
    					print 'cau '+str(i)+ ': '+str(a)+' '+str(dau)+' '+str(b)+' ='
    					time.sleep(5)
    					tl=raw_input('')
    				if (dau==":"):
    					if 1:
    						a=random.randint(10,1000)
    						b=random.randint(1,10)
    						if a%b==0:
    
    							print 'cau '+str(i)+ ': '+str(a)+' '+str(dau)+' '+str(b)+' ='
    							time.sleep(5)
    							tl=raw_input('')
    					else:
    						continue
    					kq=a/b
    				if (dau=="+"):
    					a=random.randint(100,10000)
    					b=random.randint(100,10000)		
    					kq=a+b
    
    					print 'cau '+str(i)+ ': '+str(a)+' '+str(dau)+' '+str(b)+' ='
    					time.sleep(5)
    					tl=raw_input('')
    				if (dau=="-"):
    					if 1:
    						a=random.randint(100,10000)
    						b=random.randint(100,10000)
    						if (a>=b):
    
    							print 'cau '+str(i)+ ': '+str(a)+' '+str(dau)+' '+str(b)+' ='
    							time.sleep(5)
    							tl=raw_input('')
    						else:
    							continue
    					kq=a-b
    				if tl==str(kq):
    					print'dung'
    					dung=dung+1
    				else:
    					print'sai hoac khong hop le'
    					sai=sai+1
    					
    
    				f = open('luyentoan.txt', 'a')
    				f.write('\n'+'cau '+str(i)+ ': '+str(a)+' '+str(dau)+' '+str(b)+' =' +str(tl)+' dap an '+str(kq))
    				f.close()
    
    			f = open('luyentoan.txt', 'a')
    			f.write('\n'+'so cau tra loi '+str(i)+' cau, dung: '+str(dung)+' ,sai :'+str(sai) )
    			f.close()
    			print 'dung: '+str(dung) +' sai: '+str(sai)
    			time.sleep(4)
    		except:
    			pass
    bt().start()			
    		
    	```

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.